วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ “สิทธิความหลากหลายทางเพศ … กว่าจะถึงวันฟ้าใส” - The 1st National Human Rights Day for Sexual Diversity: “Towards a Clear Sky”


29 พฤศจิกายน วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ
...จนกว่าจะถึงวันฟ้าใส…


29 November 2008
Thailand’s National Human Rights Day for Sexual Diversity
“Towards a Clear Sky”

(Please scroll down for English)

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ตั้งแต่ เวลา 9.00 -17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

จัดโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  ร่วมกับกองทุน Global Fund for Women ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร โทรศัพท์ 08-1530-1576, 0-2612-0365

กำหนดการจัดงานวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ
“จนกว่าจะถึงวันฟ้าใส”
29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 -17.00 น
โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ


9.00 น.                 ชมนิทรรศการ/กิจกรรมจากบูธขององค์กรร่วมจัด และองค์กรทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ

10.00 - 10.15 น.    ต้อนรับทักทาย กิจกรรมบนเวที และเล่นเกม

10.15 - 10.30 น.    การแสดงละครสั้นเปิดงานโดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (กั๊ก)    

10.30 - 11.00 น.    พิธีเปิด

 • คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
 • อาจารย์จอน อึ้งภากรณ์ ประธาน กล่าวเปิดงาน
 • รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา ปาฐกถาเรื่อง “สิทธิความหลากหลายทางเพศบนสื่อไทย”
 • ศ.วิทิต มันตาภรณ์ กล่าวถึงหลักการยอกยาการ์ตา
 • คุณอลิสา พันธุ์ศักดิ์ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 30

11.00 - 11.30 น.    เวทีสีรุ้ง 1 ตั้งกระทู้คุยกันเรื่อง "คำนำหน้านามสำหรับฉันสำคัญไฉน" โดย ตัวแทนชุมชนคนข้ามเพศ

11.30 – 11.45 น.    การแสดงบนเวที โดยเยาวชนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ

11.45 - 12.15 น.    เวทีสีรุ้ง 2 ตั้งกระทู้คุยกันเรื่อง  "รักแห่งสยาม บทเรียนเพื่อความเข้าใจลูก" โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล และตัวแทนเยาวชนคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

12.15 – 12.30 น.    กิจกรรมบนเวที และเล่นเกม

12.30 – 12.45 น.    การแสดงบนเวที โดย เยาวชนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ    

12.45 – 13.15 น.    เวทีสีรุ้ง 3 ตั้งกระทู้คุยกันเรื่อง “กฎหมายจดทะเบียนคู่คนรักเพศเดียวกัน” โดย คุณกิตตินันท์ ธรมธัช คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ คุณรริศิวพร เปงเฟย

13.15 – 13.45 น.    การแสดง Talk Show หัวข้อ “ชีวิตที่เลือกได้” โดย เจ๊เดย์ (ฟรีแมน)    

14.00 – 15.10 น.    เสวนาเรื่อง “สังคมไทยจะไปทางไหน กับอดีต ปัจจุบัน อนาคต ของสิทธิของความหลากหลายทางเพศ”
โดย คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร ผู้ประสานงาน คอนซอร์เทียม คุณดนัย ลินจงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยคุณนิรุตติ์ สระบัว แกนนำเยาวชนเพศศึกษา-อาชีวศึกษา ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**และ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล** สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

15.10 – 15.40 น.    ชมภาพยนตร์สั้นจากโครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง (Thai queer short film)
เรื่อง เป็นใคร? โดย ชลธิชา ตั้งวรมงคล
เรื่อง เสียงในใจ โดย ทศพล ทิพย์ทินกร

15.10 – 15.40 น.    แจ้งกำหนดการการเดินขบวนร่มสีรุ้ง

16.00 – 16.15 น.    เตรียมพร้อมการเดินขบวนร่มสีรุ้ง “ร่มสีรุ้งจากวันนี้ ถึงวันฟ้าใส” นำโดย อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

16.15 – 16.45 น.    เดินขบวนจากโรงภาพยนตร์ลิโด้  ถึงศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

16.45-17.00 น.      การกล่าวคำปฏิญาณจากตัวแทนชุมชนความหลากหลายทางเพศ

17.00 น.                เสร็จสิ้นงาน


พิธีกรตลอดงานโดย คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์&คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร และ คุณเดชพล กัลยาณมิตร&คุณธงชัย แก้วมากความเป็นมาของวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ


วันที่ 29 พฤศจิกายน ถูกกำหนดให้เป็นวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ  เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เป็นวันที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม ต่อศาลปกครอง เพื่อขอแก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ย้อนหลัง สำหรับผู้หญิงข้ามเพศ (สาวประเภทสอง) ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ และถูกเขียนบันทึกไว้ในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ว่า เป็น “โรคจิต” “โรคจิตวิปริต” “โรคจิตถาวร” เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ บุคคลดังกล่าวมีสถานภาพคล้ายบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่อาจทำนิติกรรมได้โดยตนเอง เพราะใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) เป็นหลักฐานประจำตัวสำคัญที่จะต้องใช้ประกอบในการสมัครงานเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท ห้างร้านต่างๆ และกระทรวงกลาโหมเองก็ได้ออกประกาศให้องค์กร บริษัท สถานประกอบการต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางทหาร ก่อนรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน  
และการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทั่วไป จะกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น ว่าต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แต่เมื่อในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ถูกระบุว่า  “เป็นโรคจิตถาวร” หรือ “โรคจิต” “โรคจิตวิปริต”  ย่อมทำให้บุคคลที่เป็นเจ้าของเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการ สมัครเข้าทำงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนทั่วไปได้  อันเนื่องจากขาดคุณสมบัติ       
การยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครองนี้ ถือเป็นการทำงานในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศที่ลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้ามากกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 จน 29 พฤศจิกายน. 2551 จนถึงปัจจุบัน ร่วมระยะเวลา 2 ปี  แต่สถานการณ์ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
ดังนั้น ทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ จึงถือเอาวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้  เป็นโอกาสอันดีที่จะติดตามความคืบหน้ากรณีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2550 ที่มีการลงบันทึกเจตนารมณ์เอาไว้ในมาตรา 30 วรรค 3 ว่า  การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศจะกระทำมิได้  โดยได้อธิบายคำว่าเพศไว้ดังนี้
“ความแตกต่างเรื่องเพศ นอกจากหมายถึงความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิงแล้ว ยังหมายรวมถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) หรือเพศสภาพ (gender) หรือความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือกำเนิดอยู่ด้วย จึงไม่ได้บัญญัติคำดังกล่าวข้างต้นไว้ในมาตรา 30 เนื่องจากคำว่า "เพศ" ได้หมายความรวมถึงคำดังกล่าวอยู่แล้ว และจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ”
นอกจากนั้น ก็เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles)  ซึ่งเป็นหลักการว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity) ที่ทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดรณรงค์เผยแพร่ด้วย
** อยู่ระหว่างติดต่อ
Dear Friends,

Thailand Queer Network would like to invite you to join the celebration of Thailand’s first National Human Rights Day for Sexual Diversity. The event will be held between 9am-5pm on Saturday November 29, 2008 at Lido cinema, Siam Square, Bangkok.

Our theme for this year is “Towards a Clear Sky”. The program will include colorful performances to celebrate sexual diversity; lively discussions on the titles law for transgenders, same-sex marriage and LGBTI youth; talk show by the infamous Day Freeman; seminar on LGBTI rights in Thailand; and screening of award-winning Thai Queer Short Films. The full-day event will culminate in the first Rainbow Umbrella March, from Lido to the Bangkok Art and Cultural Center between 4pm-5pm. (Rainbow umbrellas will be provided.)

All proceeding will be in Thai. However, non-Thai speakers are more than welcome to join the Rainbow Umbrella March. We hope to see hundreds of you there!

For more information, contact Paisarn at 081-634 3450 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  The 1st National Human Rights Day for Sexual Diversity: “Towards a Clear Sky”
29 November 2008 (Saturday)  9am-5pm
Lido cinema, Siam Square, Bangkok

Program

9.00am onwards        Exhibitions, games and fun activities at booths of LGBTI and human rights organizations. Express yourself on our wall titled “Hundreds of Good Things about Being Queer”

10.00 - 10.15am        Welcome and program announcement by MCs

10.15 - 10.30am        Opening performance by dramatist/director Wannasak Sirilar     

10.30 - 11.00am        Opening ceremony

 • Khun Kamolset Kenggarnrua (Rainbow Sky Association of Thailand) gives a report on the event including its background and objectives on behalf of the organizing committee.
 • Opening speech by Jon Ungphakorn
 • Dr Seri Wongmontha’s remark on LGBTI rights in the Thai media
 • Prof Vitit Muntarbhorn’s remark on the Yogyakarta Principles
 • Khun Alisa Phanthusak’s remark on Article 30 of the Thai Constitution

11.00 - 11.30am        Discussion “Titles Law for me” by members of the transgender community

11.30 – 11.45am        Rainbow performances by LGBTI youth groups

11.45am - 12.15pm    Discussion “Love of Siam: Towards the Understanding of our children who are LGBTI” by Dr Sukamon Wipaweeponkul (Psychiatrist) and young LGBTI’s

12.15 – 12.30pm        Games and other fun activities

12.30 – 12.45pm        Rainbow performances by LGBTI youth groups

12.45 – 1.15pm          Discussion “Same-Sex Marriage” by members of the gay and lesbian community

1.15 – 1.45pm            Talk Show “My Life, My Way” by Day Freeman    

2.00 – 3.10pm            Seminar “LGBTI Rights in Thailand: Past, Present and Future”

 • Suwannee Harnmusikwattanakoon, Danai Linjongrat, Niroot Sabua,  Director of the Ministry of Social Development and Human Security’s Office of Women and Family Affairs** and Assoc Prof Krittaya Archavanitkul** (unconfirmed)

3.10 – 3.40pm            Screening of award-winning Thai Queer Short Films

 • Who?  by Chonthicha Tangworamonkol
 • 12A  by Noppadol Pantha


3.40 – 4.00pm            Briefings on the Rainbow Umbrella March

4.00 – 4.45pm            Rainbow Umbrella March from Lido to Bangkok Art and Cultural Center, led by Aj. Wiroj Tangwanit

4.45 – 5.00pm            Declaration for LGBTI rights by all participants. Group photographs.